Reial Decret 2177/2004 de 12 de novembre

REIAL DECRET 2177/2004, de 12 de novembre, pel cual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel cual s’estableixen les disposicions mínimas de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçad.  BOE nº 274 13/11/2004

Òrgan Emissor:            Ministerio de Presidencia

Data d’aprovació:   12/11/2004

Data de publicació:   13/11/2004

Trasposició de Directives comunitàries

Transposa la:

Anàlisi de la disposició

Afecta a:

 

Back To Top